odbornost, solidnost, důvěra


Litoměřice • Praha
Petr Elšík

Změna adresy kanceláře v Praze. Zobrazit »

Notář


Mgr. Petr Elšík je notářem v Litoměřicích a notářskou činnost vykonává i v Praze během úředních dnů.

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkon notářství je upraven notářským řádem. Notářskou činnost je notář povinen vykonávat nestranně. Odměna notáře se řídí notářským tarifem.

V řízení o pozůstalosti, vykonává notář činnost soudního komisaře a provádí úkony okresního soudu.

Notářská komora České Republiky

Notář poskytuje notářské a právní služby v těchto oblastech

Obchodní korporace

Notář založí pro klienta společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, evropskou společnost či družstvo.

Notář zajistí převod podílu ve společnosti, změnu zakladatelských listin zejména změnu názvu firmy, změnu sídla, změnu předmětu podnikání apod. Notář vám sepíše rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, o přeměně, o likvidaci společnosti.

Notář zastoupí klienta v řízení před obchodním rejstříkem, v řízení před živnostenským úřadem a dalších řízeních.

Notář změnou zakladatelských listin podřídí vaši společnost zákonu o obchodních korporacích.

Nemovitosti

Notář sepisuje smlouvy týkajících se nemovitostí, zejména smlouvy kupní, darovací, směnné a dále i zástavní smlouvy, smlouvy o zákazu zcizení a zatížení, smlouvy o převodu práva stavby, o zřízení předkupního práva, o zřízení věcného břemene, o zřízení výměnku nebo o budoucím výměnku, popř. další smlouvy dle nového občanského zákoníku.

Zaplacení kupní ceny v případě kupní smlouvy notář nejčastěji zajistí notářskou úschovou nebo svolením kupujícího k vykonatelnosti notářského zápisu.

Notářské úschovy

Notář přijímá do notářské úschovy listiny (např. závěti) a peníze. Peníze lze přijmout do úschovy v zákonem stanovených případech (např. úschova nájemného) a dále též za účelem jejich vydání dalším osobám. Notářskou úschovou peněz a listin přijatých za účelem jejich vydání dalším osobám lze zajistit i dluh, například zaplacení kupní ceny za převáděnou nemovitost.

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti (exekuční zápis)

Notář sepisuje notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, a to za účelem zajištění splnění dluhu nebo jiného nároku. V tomto notářském zápise zavázaný účastník (dlužník) svolí k tomu, aby byl podle notářského zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový́ notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

Svolení k vykonatelnosti může též obsahovat notářský zápis, kterým se zakládá závazkový právní vztah, např. kupní smlouva ve kterém kupující svolí k vykonatelnosti, jestliže řádně a včas svou povinnost (např. zaplatit kupní cenu) nesplní. Stejně tak notářský zápis o uznání dluhu rovněž může obsahovat svolení dlužníka k vykonatelnosti notářského zápisu.

Závěti a další pořízení pro případ smrti

Notář ve formě notářského zápisu sepisuje dědické smlouvy, závěti, dovětky, prohlášení o vydědění, negativní závěti, prikázání započtení́ na dědický́ podíl, smlouvy o zřeknutí se dědického práva a listiny o zrušení́ uvedených právních jednání. Každý takto sepsaný notářský zápis se registruje v Evidenci právních jednání́ pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Smlouvy o manželském majetkovém režimu může sepisovat pouze notář. Touto formou si mohou manželé nebo snoubenci zřídit režim oddělených jmění, režim vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství nebo rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění v zákonném režimu. Smlouva je po sepsání zapsána do Evidence listin o manželském majetkovém režimu a na žádost účastníků i do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Je-li smlouva o manželském majetkovém režimu zapsána v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, manželé se ji mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejím obsahem nebyly seznámeny.

Zástavní smlouvy, Rejstřík zástav

Notář sepisuje zástavní smlouvy. Zástavou může být věc, s kterou lze obchodovat. Zřízení zástavního práva je jedním ze způsobů jak zajistit dluh. Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy.

Podle druhu zástavy se zástavní právo nejčastěji zapíše buď do katastru nemovitostí, nebo do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. Takto lze zřídit i zákaz zastavení věci.

Ústavy, nadace a nadační fondy

Notář sepíše listinu o právním jednání, kterým se zakládá ústav, nadace či nadační fond.

Společenství vlastníků jednotek

Notář sepisuje notářské zápisy o osvědčení ustavující schůze společenství vlastníků jednotek, vzniklo – li společenství dle právní úpravy platné do konce roku 2013 nebo notářské zápisy o přijetí stanov, zakládá-li se společenství již podle nové právní úpravy.

Notářského zápisu je rovněž zapotřebí v případě změn stanov společenství.

osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

Notář osvědčí skutkové děje (například průběh slosování, předložení movitých věcí, stav webových stránek). Notář sepíše osvědčení o prohlášení, osvědčení o tom, že je někdo naživu, osvědčení o předložení listiny atd.

Ověřování podpisů a listin

Notář ověřuje podpisy (legalizace) a listiny (vidimace). Má-li být ověřovaný dokument použit v zahraniční, musí ověření provést a podepsat notář nebo jeho zástupce.

Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a ostatní výpisy (CzechPoint)

Notář vydává zejména následující výpisy:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis ze spolkového rejstříku
 • výpis z nadačního rejstříku
 • výpis z rejstříku ústavů
 • výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • výpis z rejstříku obecně prospěšných společností.
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Živnostenského rejstříku

Pozůstalostní řízení

Notář jako soudní komisař provádí úkony nutné k vyřízení pozůstalosti. Pro pozůstalostní řízení si není možné z důvodů objektivity řízení a nestrannosti soudního rozhodování notáře vybrat. Notáře v pozůstalostním řízení vždy přiděluje soud, a to na základě předem stanoveného rozvrhu. Ve všech ostatních notářských službách si můžete notáře zvolit podle vlastního uvážení.

Kontaktní informace

Kancelář Litoměřice

 • Mírové náměstí 167/36
  budova Komerční banky, a.s.
 • 412 01 Litoměřice
 • ukaž na mapě »
 •  
 • +420 416 531 236 – sekretariát
 • +420 416 531 238 – dědické oddělení
 • recepce@notarelsik.cz
 •  
 • úřední hodiny
 • Po-Čt 8:30 - 16:30
 • Pá 8:30 - 14:30
 • nebo v jiné době dle
  předchozí domluvy s notářem

Kancelář Praha

Další kontakty

 • www.notarelsik.cz
 • @notarelsik
 •  
 • 03586707
 • DIČ CZ 7704124934
 • ID datové schránky nwksqqy
 •  
 • Bankovní spojení
 • č.ú. 107-9105400247/0100, Komerční banka, a.s.
Design a realizace ESMEDIA Interactive